Công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) sẽ được ứng dụng vào năm 2020 để hiện đại hóa, giảm chi phí, nâng cao chất lượnglên đầu trang